Järvaråd kräver mer makt åt de boende

Publicerad av Arne Johansson

Tema: Husby- och Järvalyftet

Norra Järva Stadsdelsråd kräver som här i en diskussion med Svenska Bostäder i måndags mer makt åt de boende i området. (foto: )
Norra Järva Stadsdelsråd kräver som här i en diskussion med Svenska Bostäder i måndags mer makt åt de boende i området. (foto: )

När en ny majoritet med S, V, MP och FI nu har bildats i Stockholms stad begär Norra Järva Stadsdelsråd en brådskande diskussion om nya och mer deltagande former för hur ortens boende ska kunna diskutera och påverka de politiska besluten i områdets nyckelfrågor.

Stadsdelar som särskilt Husby på Norra Järva har en lång och ibland dramatisk historia av lokala protester mot huvudlösa planer som Järvalyftets föreslagna
rivningar och renoveringar till nyproduktionspriser, flytten av Husby träff och vårdcentralen och den strukturplan som avsåg att riva gångbroarna, höja gatorna och bryta den trygga trafiksepareringen.
I vissa av dessa frågor har ortens aktivister och boende kunnat vinna, efter mycket hårda strider, men nu efter valet ser rådet ett nytt tillfälle att kräva en helt annan typ av dialog i viktiga frågor.  
Norra Järva Stadsdelsråd bildades den 24 februari i år, efter förberedelser ända sedan förra årets kravaller. Det skedde parallellt med en kampanj för att öppna den stängda Dalhagsskolan i form av ett allaktivitetshus. På grundningsmötet deltog 120 personer aktiva i ett drygt 30-tal lokala föreningar och nätverk, däribland det kanske mest kända Järvas Framtid. Ett år efter kravallerna, den 24 maj, anordnade stadsdelsrådet tillsammans med RATS teater och kulturkvarteret En dag för Husby och Järva.

Rådets uppgift är enligt de antagna stadgarna ”Att i kontakterna med politiker, tjänstemän, sociala institutioner och bostadsföretag eftersträva ett samarbete på de boendes villkor i lokala frågor”.
Några nyckelfrågor som särskilt engagerar alla aktiva i rådet och som arbetsgrupper nu ska bildas kring är:
• Jobb, praktikplatser och kompletterande utbildningar till de 2 000 unga som idag saknar gymnasiekompetens eller ens behörighet till gymnasiet och ingångar till arbetsmarknaden.
• Likvärdig skola, där vi nu också oroas över att Husbygårdsskolan och andra kommunala skolor kan drabbas hårt av Fryshusets planer på att öppna en ny högstadieskola – där vi förordar andra typer av kompletterande utbildningar.
• Fritid, trygghet och den akuta bristen på mötesplatser för offentliga diskussionsmöten, studiecirklar, läxläsning, kultur och en mer levande social miljö.
• Nya och renoverade bostäder, som vi har råd med, i en stadsdel med god miljö och vakthållning kring det gröna Järvafältet, där vi kan trivas och utvecklas.

På rådets höstupptakt den 24 september diskuterades rapporter om bland annat Svenska Bostäders planer för förnyelsen av Husby Centrum och den gamla stadshusledningens Program för sammanhållen stad, som konkretiserar stadens ytterstadsvisioner men också säger sig vilja uppmuntra mer av dialoger med de boende. På mötet diskuterades även en verksamhetsplan för stadsdelsrådet.
Detta ledde till beslut om att bjuda in den nya majoriteten både i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och i stadshuset till en diskussion med rådet om nya former för de boende att diskutera och makt att påverka i viktiga lokala frågor.
Förslaget framfördes redan dagen därpå till stadsdelsnämndens första möte efter valet i Husby. Svaret blev att vi får vänta tills en ny ledning hunnit bildas, samtidigt som besked gavs att den remiss om Program för en sammanhållen stad, som skickats ut till stadsdelsnämnderna, redan har dragits tillbaka för omarbetning av den nya majoriteten.
Redan i måndags kväll inleddes en parallell diskussion med Svenska Bostäder om centrumförnyelsen, som hittills främst har diskuterats med handlarna utifrån ett kommersiellt perspektiv. ■