Delvis reträtt om LSS-nedskärningar

Publicerad av Britta Berggren

Tema: Vård och omsorg

Utredningen om assistans skjuts upp till efter valet. (foto: amslerPIX  / Flickr CC)
Utredningen om assistans skjuts upp till efter valet. (foto: amslerPIX / Flickr CC)

Det senaste året har det varit ökade protester och debatter mot indragningar inom LSS, det vill säga minskat antal assistanstimmar. För mig som brukare känns det dock som att indragningarna har pågått allt sedan lagen tillkom. Bara det senaste året har 642 personer förlorat sin assistans.

I juni kom en omdiskuterad dom från Högsta Förvaltningsdomstolen angående en LSS-berättigad brukare. En del av brukarens ansökan avsåg resor i bil till och från fritidsaktiviteter dit hon skjutsades av sin personliga assistent. Denna del av ansökan avslogs med motiveringen att brukaren har förmåga att använda färdtjänst och att det därmed inte fanns behov av stöd under resorna.
Försäkringskassan har tolkat beslutet som att personlig assistans inte ska beviljas för förberedelsetid och inte heller för väntetid, utan bara för aktiva hjälpinsatser. De har dock fått kritik för att domen övertolkats, till och med av domaren i det aktuella fallet.

Detta innebar att de som redan har personlig assistans riskerade att förlora hela eller delar av assistans­ersättningen, när de enskilda besluten omprövas vartannat år. Och för dem som ansöker för första gången kan det bli svårare att få assistans beviljad.
Enligt försäkringskassans bedömningar var det cirka 6 000 av de totalt 16 000 personer som har personlig assistans (av dem är 3 473 barn och ungdomar under 20 år) som kunde förlora den.

Men efter protester från assistansberättigade, brukare, deras anhöriga och till och med Ung i Sverige – som hade upp assistansfrågan på sin protestdag den 12 september – har nu Åsa Regnér och regeringen tvingats att delvis backa.
Regeringen kommer nu att ändra lagen så att beredskapstid får räknas in i assistansbehovet. Försäkringskassans omprövningar, som tidigare har gjorts vartannat år, upphör fram tills att utredningen om hur assistansfrågan ska behandlas är klar.
Utredningen kommer att bli färdig först efter valet. Därmed slipper Socialdemokraterna en besvärande valfråga.
Utredningen innebär nog nya risker för nedskärningar, eftersom utredningens syfte är besparingar. ■