Allt fler står utan hem – bygg bort hemlösheten

Publicerad av Louise Strömbäck

Tema: Bostäder, Klassklyftor

Hemlösheten blir allt mer akut i ett Sverige som slits isär av klassklyftor. (foto: Socialdemokraterna / Flickr CC)
Hemlösheten blir allt mer akut i ett Sverige som slits isär av klassklyftor. (foto: Socialdemokraterna / Flickr CC)

Hemlösheten är ett ökande problem i Sverige. Framför allt i storstäderna är tillgången till bostad ett akut problem, och även många barnfamiljer är idag drabbade.

En grupp som ofta glöms bort av samhället, och som till stor del lever utanför samhället, är de hemlösa. Men idag är det inte längre psykisk ohälsa och beroendeproblematik som är den största orsaken till att människor blir hemlösa, utan låga inkomster och brist på hyresrätter med överkomliga hyror.
Sedan miljonprogrammet under 1960- och 70-talen har det aldrig byggts så många nya bostäder i Sverige som det görs nu. Men de bostäder som byggs är framför allt dyra bostadsrätter och en del mycket dyra hyresrätter. Dessa bostäder är menade för de som har gott om pengar och en stabil levnadssituation. Men många i Sverige har inte råd och inga möjligheter att ta lån för att köpa en lägenhet.
I Sverige har klassklyftorna ökat i en rasande fart under det senaste decenniet. Många fler har blivit fattiga genom det nyliberala system som infördes i Sverige i mitten av 1990-talet, men som har eskalerat sedan Alliansen kom till makten år 2006. Nu är fler anställda genom visstidsanställningar och fler arbetar ofrivilligt deltid. Genom nedskärningar blir människor av med sina jobb och om de inte får ett nytt får de i bästa fall leva på existensminimum genom a-kassa eller försörjningsstöd. Hyrorna höjs fortare än lönerna och många av de existerande hyresrätterna blir ombildade till bostadsrätter.

Stockholms Stadsmission har lanserat sin årliga hemlöshetsrapport. Rapporten förutspår en situation som bara blir värre om inget görs för att förändra den. Allt fler barnfamiljer saknar en trygg boendesituation. I Stockholms Stad saknade 718 barn ett stadigvarande boende i början av året, och i Malmö saknar hela 1 070 barn ett stadigvarande boende. I båda städerna är det en ökning från tidigare år.
För de barnen innebär det ett socialt utanförskap och en ständig otrygghet och oro. Det kan i framtiden leda till att de utvecklar psykiska problem och missbruk, och det försämrar deras chanser att lyckas i livet.
Stockholms Stadsmissions rapport är bra och utförlig. Men de åtgärder som föreslås är relativt vaga och i slutändan lämnas ansvaret över på Sveriges politiker att se till att det som behöver göras faktiskt görs.
Problemet är att Sveriges politiker ligger bakom problemet och saknar intresse att förbättra situationen då det inte gynnar det kapitalistiska system de implementerat.
Det är vi som måste ställa krav i massiv skala. Gräsrötterna och organisationer behöver gå samman i en stark rörelse för bostad åt alla. Krav behöver ställas på att dagens hyror sänks och lönerna höjas.
Tomma bostadsrätter måste ombildas tillbaka till hyresrätter med låga hyror, och ett nytt miljonprogram som sträcker sig genom hela landet skulle innebära att bostadsbristen eller bristen på bostäder som alla har råd att bo i försvinner.
Att ha någonstans att bo borde vara en rättighet och en självklarhet. Det skulle vara enkelt om dessa förändringar implementerades och om de privata bostadsbolagen togs tillbaka i offentlig ägo. Dessutom måste det bli en rättighet att arbeta heltid med goda arbetsvillkor och levnadslöner för att alla ska kunna ha ett bra och stabilt liv. ■